privacy verklaring stichting omaz

Stichting OMAZ hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden.
Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle activiteiten van Stichting OMAZ, hierna Stichting.
De stichting gaat op een zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens en handelt binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De persoonlijke gegevens worden gebruikt voor:

 • de deelnemersadministratie;
 • communicatie;
 • events, uitnodigingen;
 • verspreiden van nieuwsbrieven;

De Stichting verwerkt persoonsgegevens door middel van de website van de Stichting OMAZ, zoals via contactformulieren verkregen persoonsgegevens. Dit gebeurt op basis van verkregen toestemming.

 • Uw persoonsgegevens verwerken we in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door de Stichting verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):· Administratieve doeleinden;· Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen door middel van directe email of nieuwsbrieven;
Welke persoonsgegevens verzamelt de Stichting?

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Huisadres;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door de Stichting opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • 2019-2024.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de Stichting van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een wachtwoordbeleid op de documenten waar naw gegevens worden opgeslagen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen over onze privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken.

Stichting OMAZ